T-Sql Group By & Sum Beraber Kullanımı | MsSal

Merhaba, SQL’de bir belgedeki malzemelerin toplam tutarının o belgedeki toplama oranına ihtiyaç olmuştu geçenlerde. Şu şekilde çözdüm, buradan da paylaşayım: DECLARE @TblSatis TABLE (BelgeNo VARCHAR(10), MalzemeNo VARCHAR(30), Tutar NUMERIC(18, 2));INSERT INTO @TblSatis VALUES(‘0000000001’, ‘M001’, 20),(‘0000000001’, ‘M002’, 30),(‘0000000001’, ‘M002’, 30),(‘0000000001’, ‘M003’,

Uzak Sunucuda SP Çalıştırma | MsSql

Merhaba, SQL Server sunucusuna eklenmiş bir Linked Server üzerindeki bir stored prosedürü çalıştırmak icap ederse, aşağıdaki şekilde yapılabilir. DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC [VeritabaniAdi].[dbo].[PRC_MUSTERIKONTROL]’;EXEC (@RunStoredProcSQL) AT [LinkedServerAdi]; Eğer parametre gönderme ihtiyacımız varsa da; DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809 Hatası | MsSql

Merhaba, SqlServer üzerinden e-posta gönderen bir scriptte temp bir tablodan verileri çekmem gerekti ve böyle bir hata aldım. Sebebi temp tablonun global(##) tanımlanmaması idi. Faydası olur diyerek paylaşıyorum: SELECT m.MusteriNo,s.ToplamFaturaTutari,s.ToplamKalemAdediINTO ##TMP_MusteriSatislarFROM Musteri m WITH (NOLOCK)INNER JOIN Satis s WITH (NOLOCK)ON